Белорусский язык. Профессиональная лексика

Вы здесь

Дысцыпліна дапамагае студэнтам далучыцца да багаццяў нацыянальнай культуры, сфарміраваць камунікатыўна развітую асобу, здольную наладжваць зносіны на роднай мове ў прафесійнай сферы, перакладаць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя і навуковыя тэксты, весці дзелавую дакументацыю, выступаць з навуковымі паведамленнямі і публічнымі прамовамі і інш.
Праграма курса “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” накіравана на засваенне і прафесійнае прымяненне беларускай навуковай тэрміналогіі, выпрацоўку ў студэнтаў уменняў правільна ўспрымаць розную інфармацыю на беларускай мове, а таксама дакладна і асэнсавана выказваць любую думку, спрыяць павышэнню грамадскага прэстыжу беларускай літаратурай мовы як мовы тытульнай нацыі ў Рэспубліцы Беларусь.

Цели и задачи: 
  • сфарміраваць у студэнтаў разуменне неабходнасці ведаць і карыстацца беларускай мовай у прафесійнай дзейнасці;
  • даць студэнтам неабходную сістэму ведаў аб лексічным складзе, тэрміналогіі і маўленчай культуры;
  • дапамагчы студэнтам усвядоміць месца беларусскай мовы ў развіцці культуры і духоўным адраджэнні нацыі;
  • садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых спецыялістаў, здольных вырашаць складаныя моўна-сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму.
Учебная программа: 
Дополнительная литература: 

Асноўная

Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для всех специальностей / Минсельхозпрод Респ. Беларусь, УО БГАТУ, Факультет "Технический сервис в АПК", Кафедра белорусского и русского языков ; сост. А. А. Смолянко. - Электронные данные (3 813 442 байт). - [Минск] : БГАТУ, 2015.

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : практыкум для студэнтаў УВА, якія навучаюцца по спецыяльнасцях 1-74 06 03 Рамонтна-абслугоўваючая вытворчасць у сельскай гаспадарцы, 1-74 06 06 Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне аграпрамысловага комплексу / БДАТУ, Кафедра беларускай і рускай моў ; [склад. : А. Б. Гурновіч і інш.]. - Мінск, 2014. - 137 с.

Юнаш, М. У. Беларуская мова : практыкум для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей / М. У. Юнаш ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, БДЭУ. - Мінск : БДЭУ, 2014. - 123 с.

Федарцова, К. Р. Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнасцях / К. Р. Федарцова ; Беларускі рэспубліканскі саюз спажывецкіх таварыстваў, УА "Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі". - Мінск : РІВШ, 2014. - 260 с.

Дапаможнік па дысцыпліне "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" : дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў агранамічнага профілю / Т. І. Скікевіч [и др.] ; Мінсельгасхарч Рэсп. Беларусь, Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і кадраў, УА "БДСГА", Кафедра рускай і беларускай моў. - Горкі : БДСГА, 2016. - 47 с.

Зразікава, В. А. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эконамічных спецыяльнасцях / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. - Мінск : Вышэйшая школа, 2016. - 384 с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / М. Р. Прыгодзіч [и др.] ; пад рэд. : М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - Мінск : РІВШ, 2015. - 260 с.

 

Дадатковая

Беларуская мова. Прафесійная лексіка : дапаможнік па вывучэнню дысцыпліны / БДАТУ, Кафедра беларускай і рускай моў ; [склад. : А. П. Занкавіч, Т. М. Капусціч, Г. А. Смалянка ]. - Мінск, 2006. - 145 с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка : практыкум для студэнтаў ФПіК / БДАТУ, Кафедра беларускай і рускай моў ; [склад. : Г. А. Смалянка, А. Б. Гурновіч, І. С. Фокіна]. - Мінск, 2009. - 64 с.

Зразікава, В. А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па эканамічных спецыяльнасцях / В. А. Зразікава, А. В. Губкіна. - 2-е выд., дап. і перапрац. - Мінск : Издательство Гревцова, 2010. - 216 с.

Азарка, В. У. Беларуская мова: спецыяльная лексіка [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны дапаможнiк / В. У. Азарка, А. С. Васілеўская ; Міністэрства адукацыі Рэсп. Беларусь, УА "Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. М. Танка". - 3-выд., перапрац. ; Электронныя дадзеныя (11 112 809 байт). - Мінск : БДПУ, 2007. - 207 с.

Лепешаў, І. Я. Практыкум па беларускай мове : вучэбны дапаможнiк для студэнтаў фiлалагiчных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / І. Я. Лепешаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч. - 2-е выд., папр. і дап. - Мінск : Вышэйшая школа, 2010. - 334 с.