Культура профессионального общения

Вы здесь

Сучаснаму спецыялісту важна ўмець будаваць вуснае выказванне, разумець і адэкватна рэагаваць на чужую гаворку, пераканаўча адстойваць уласную пазіцыю, захоўваючы маўленчыя і этыка-псіхалагічныя правілы паводзін. Уменне размаўляць, этыкет выступаюць галоўнымі «інструментамі» стварэння іміджу, гэта значыць самапрэзентацыі.

Цели и задачи: 

Мэта дысцыпліны – падрыхтаваць выпускнікоў ВНУ да паспяховых зносін у сферах вытворчасці пры правядзенні гутарак, перамоваў, нарад; сфарміраваць маўленчыя навыкі вуснага дзелавога кантакту; дапамагчы авалодаць псіхалагічнай культурай і этыкай службовага ўзаемадзеяння.

Задачы дысцыпліны:

• павышэнне маўленчай культуры;

• засваенне практычных прыемаў пераканання;

• навучанне кваліфікаванаму вядзенню дзелавых гутарак, перамоваў;

• фарміраванне навыкаў прафесійнага адстойвання поглядаў у спрэчках, дыскусіях;

• навучанне рацыянальнай і эфектыўнай тэхналогіям падрыхтоўкі і вымаўлення публічных прамоў;

• навучанне стратэгіям паводзін у канфліктных сітуацыях;

• навучанне выкарыстанню норм этыкі дзелавых зносін;

• тлумачэнне сутнасці маральных з’яў, якія ўзнікаюць у працэсе дзелавых зносін;

• авалоданне метадамі і прыёмамі псіхалагічнай дыягностыкі ў працэсе дзелавых зносін;

• выпрацоўка ўменняў і навыкаў змен псіхалагічных станаў у дзелавых зносінах шляхам прымянення спецыяльных псіхалагічных тэхналогій.

Падрыхтоўка спецыяліста ў рамках дысцыпліны «Культура прафесійных зносін» павінна забяспечыць фарміраванне наступных груп кампетэнцый:

Учебная программа: 
Дополнительная литература: 
  1. Далецкий, Ч.Б. Заговори, и я скажу, кто ты: учеб. пособие / Ч.Б.Далецкий. М., 2003.– 254 с.
  2. Клюев, Е.В. Риторика: учеб. пособие / Е.В.Клюев. М., 2001.– 167 с.
  3. Пиз, А. Язык телодвижений / А.Пиз. М., 1996.– 435 с.
  4. Риторика / авт.-сост. И.Н.Кузнецов. Минск, 2000.– 180 с.
  5. Русецкий, В.Ф. СловоТворчество: литература, язык, человек в современном мире / В.Ф.Русецкий. Минск, 2011.– 127 с.
  6. Утченко, С.Л. Цицерон и его время / С.Л.Утченко. М., 1986.
  7. Всё об этикете. – М.: Вече, 2000. – 432 с.
  8. Золотая книга этикета / Авт.-сост. В.Ф. Андреев. – М.: Вече, 2006. – 400 с.
  9. Митчелл, М. Этикет / М. Митчелл, Д. Корр; пер. с англ. А.Г. Вронской. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 300 с.