Мантур Елена Евгеньевна

Вы здесь

Мантур Елена Евгеньевна
Место работы: 
Корпус, комната: 
кор. 4, каб. 615
Служебный телефон: 
+375 17 272-43-95
Адрес электронной почты (рабочий): 
Резюме: 

Окончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова в 2003 году по специальности «Белорусский язык и литература, мировая и художественная культура», аспирантуру Белорусского государственного университета в 2016 году.

Область научных интересов:

– лексикография;

– методика преподавания белорусского языка;

– переводоведение.

Читаемые дисциплины ‒ «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», «Делопроизводство».

Имеет более 20 научных работ.

Значимые публикации за последнее время:

1. Мантур, А. Я. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы Рыгора Барадуліна і іх рускія эквіваленты / А.Я.  Мантур // Роднае слова. – 2015. – №7. – С. 45 – 48.

2. Мантур, А. Я. Аўтарскія неалагізмы і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты (на матэрыяле беларускай паэзіі XX – пачатку XXI ст.) / А.Я. Мантур // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – №3. – С. 54 – 60.

3. Мантур, А. Я. Лексіка-стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (на матэрыяле рускамоўных перакладаў беларускай паэзіі) / А.Я. Мантур // Роднае слова. – 2017. – №3 – С. 36 – 39.

4. Мантур, А. Я. Супастаўляльны аналіз розных перакладчыцкіх інтэрпрэтацый аўтарскіх неалагізмаў Янкі Купалы / А.Я. Мантур // Беларуская лінгвістыка. – 2019. – Вып. 82. – С. 86 – 95.

5. Мантур, А. Я. Аўтарскія неалагізмы Якуба Коласа і іх руска-моўныя перакладныя эквіваленты / А.Я.  Мантур // Слова ў кантэксце часу: матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук, праф. А.І. Наркевіча, Мінск, 14 – 15 сак. 2019 г. / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – С. 79 – 83.